-Nguyen Giang:
hãy cùng lại hay hãy cùng tìm lại những gì đã mất vậy bác 🙂
-Khoa Plus:
sai chỗ đó roài đọc khó hỉu wá :>