Trịnh Minh Cảnh_22/01/14 11:13:
Sao cái iRefesh kích vào nó hk chạy😦

+ Reply: