-Nguyễn Thành:
Share cái giề mà mình k thấy nhể😀
-Ruby Xjnh:
😥